Control vs. Experimental

  • control and experimental groups

Will student test scores be affected by distracting sounds in the testing environment?

Part 1: Observational vs. Experimental Studies

Trong phần này Campus giới thiệu với các em một khái niệm mới: Nhóm thí nghiệm (Experiment Group) và Nhóm kiểm soát (Control Group). Các Experimental Studies luôn liên quan đến sự so sánh số liệu của hai nhóm này.

Nhóm kiểm soát (Control Group) là nhóm không nhận được những thay đổi gì mới khi tham gia thí nghiệm.

Còn nhóm thí nghiệm (Experimental Group) là nhóm có những điều kiện làm thí nghiệm hoàn toàn khác so với Control Group. Mục đích của Control Group là đưa ra một tiêu chuẩn cơ bản (baseline) để từ đó chúng ta có thể thấy khi những điều kiện mới được áp dụng với Experimental Group thì có những thay đổi đáng kể gì không.

Trong ví dụ nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống Air Conditioning đến năng suất làm việc của nhân viên, các nhà khoa học sẽ thu thập số liệu về năng suất làm việc của nhóm nhân viên làm việc ở nhiệt độ phòng bằng với nhiệt độ ngoài trời (Control Group) và năng suất của nhóm làm việc trong văn phòng có Air Conditioning (Experiment Group). Việc so sánh này sẽ giúp các nhà khoa học có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống Air Conditioning đến năng suất làm việc của nhân viên.

Một ví dụ khác là nghiên cứu tác động của việc luyện tập thể dục thể thao đối với cân năng. Có giả thuyết cho rằng thể dục thể thao sẽ giúp người béo phì giảm cân. Để kiểm tra giả thuyết này, các nhà khoa học sẽ tiến hành làm thí nghiệm với hai nhóm: Một nhóm người béo phì không có hoạt động tập luyện gì (Control Group) và một nhóm chạy bộ 30 phút mỗi ngày (Experiment Group). Các nhà khoa học sẽ đo cân nặng của từng thành viên mỗi nhóm trong một thời gian. So sánh cân nặng trung bình của từng nhóm sẽ giúp các nhà khoa học có câu trả lời về tác dụng của thể thao đối với giảm cân.

QUIZ
Example 1
To determine the effects of a new drug on memory, one group is given a pill that contains the drug. A second group is given a sugar pill that does not contain the drug. This second group is the

A) control group
B) experimental group

Example 2
An unethical experimenter wants to test the relationship between discomfort and aggression. On a hot day, she turns off the air conditioning in one dorm and leaves it on in another, then has her research assistants count occurrences of verbal aggression in common areas of the buildings. Students in the air-conditioned dorm would be the _______, and students in the overheated dorm would be the _______.

A) control group; experimental group
B) experimental group; control group

Thông tin khóa học:

Lịch khai giảng: