Máy tính bỏ túi ACT

  • TPA-Review-ACT-Calculators-Header

Có một số quy tắc cần xem xét khi mua máy tính ACT đã được phê duyệt. Nếu bạn sử dụng máy tính không được ACT cho phép, bạn thực sự có thể bị loại khỏi bài kiểm tra và sẽ không nhận được điểm nào. Điều đó khá đáng sợ, vì vậy hãy đảm bảo bạn biết loại máy tính ACT tốt nhất là gì để bạn có thể vô tư làm phần toán học!

Máy tính tốt nhất cho ACT
Máy tính tốt nhất cho ACT sẽ được chấp thuận bởi các hướng dẫn ACT cũng như một máy tính mà bạn đã quen thuộc. Nếu bạn quyết định mua bất kỳ máy tính ACT nào trong số này, hãy nhớ thực hành và làm quen với nó trước khi thi ACT. Không có lý do gì khi có máy tính tốt nhất cho ACT mà bạn lại không quen thực hiện các chức năng cơ bản với nó.

Điều gì đủ điều kiện để trở thành một máy tính ACT được chấp nhận?
Máy tính vẽ đồ thị *
Máy tính khoa học *
Máy tính thực hiện các phép tính số học cơ bản, khai căn, số mũ, lượng giác

Dưới đây là 5 Máy tính được ACT phê duyệt hàng đầu của chúng tôi:
Nếu bạn đang tìm kiếm máy tính tốt nhất được ACT chấp thuận, bạn đã đến đúng nơi! Hãy xem các máy tính khoa học và đồ thị yêu thích của chúng tôi không chỉ được phép sử dụng trong ACT mà còn giúp bạn đạt được điểm cao nhất!

  • Texas Instruments TI-84 plus
  • Casio fx-9760GII Graphing Calculator
  • Texas Instruments TI-83 Plus Graphing Calculator
  • Texas Instruments TI-30X IIS 2-Line Scientific Calculator
  • Casio fx-115ES Plus Scientific Calculator