Observational vs. Experimental

  • Nov 24 2019

Trong phần Science của ACT có một hoặc hai câu hỏi liên quan đến thí nghiệm (Experiments). Các thí nghiệm được dùng để kiểm nghiệm một giả thuyết nào đó trong các lĩnh vực khoa học thực nghiệm (Empirical Sciences) như là Physics, Chemistry, và Biology. Để làm tốt các câu hỏi dạng này của phần Science, các em cần phân biệt được hai loại thí nghiệm (Two types of Experiments) sau: Observational vs. Experimental

Trong “Observational Studies”, các nhà khoa học đơn thuần chỉ quan sát một sự việc nào đó, thu thập số liệu, và nghiên cứu mối liên hệ giữa các đại lượng nghiên cứu. Lưu ý là các nhà khoa học không có một tác động hoặc ảnh hưởng nào đến những hoạt động được quan sát.

Ví dụ các nhà khoa học muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ ẩm trong không khí, họ sẽ dùng nhiệt kế và ẩm kế để theo dõi sự biến động của hai đại lượng này ngoài trời trong một thời gian. Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời nằm ngoài sự kiểm soát của các nhà khoa học.

Trong “Experimental Studies”, các nhà khoa học có thể lựa chọn để thay đổi những thông số thí nghiệm mà họ quan tâm. Và họ muốn xem những thay đổi đó sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau như thế nào.

Ví dụ các nhà khoa học muốn kiểm tra giả thuyết là hệ thống Air Conditioning làm tăng năng suất làm việc của nhân viên. Họ sẽ làm thí nghiệm với nhóm nhân viên làm việc trong văn phòng có trang bị hệ thống Air Conditioning và nhiệt độ trong phòng được giữ ổn định ở 25oC, sau đó thu thập số liệu về năng suất làm việc của nhân viên. Không giống như thí nghiệm về nhiệt độ ngoài trời, trong thí nghiệm này các nhà khoa học có thể kiểm soát nhiệt độ phòng.

QUIZ

Example 1:
A researcher was trying to determine the effects that the number of meals per day has on overall weight. The researcher finds 200 individuals and asks each subject the number of meals he or she eats per day. He then gives each subject an overall weight assessment. Lastly, the researcher analyzes the data and uses it to draw conclusions on how eating can affect one's overall weight.

Which type of study method is this?
A) It is an experimental study
B) It is an observational study

Example 2:
A study randomly assigned volunteers to one of two groups:
• One group was directed to use social media sites as they usually do.
• One group was blocked from social media sites.
The researchers looked at which group tended to be happier.

Which type of study method is this?
A) It is an experimental study
B) It is an observational study