Recent Posts by Admin

3 Tips for Writing SAT Success

 • SAT Writing

Tip 1: Be Consistent

(Các thành phần trong câu phải nhất quán với nhau)

#IncorrectCorrect
Verb Tense After he broke his arm, he is home for weeks. After he broke his arm, he was home for weeks.
Shift of Pronoun If one does not study hard for SAT, they will not have good scores. If one does not study hard for SAT, one will not have good scores.
Parallelism The new car is big, weighing 2000 kg and measure 3 meters long. The new car is big, weighing 2000 kg and measuring 3 meters long.
Noun Agreement Carmen and Sarah want to be a pilot. Carmen and Sarah want to be pilots.
Pronoun Agreement Each student must submit an online application before they can be admitted. Each student must submit an online application before he or she can be admitted.
S-V Agreement There is eight people in the class. There are eight people in the class.

Tip 2: Be Logical

(Câu phải hợp lý về ý)

#IncorrectCorrect
Coordination The movie was boring, but I stopped watching it. The movie was boring, so I stopped watching it. 
Comparison James grew more vegetables than his neighbor' garden. James grew more vegetables than his neighbor did. 
Dangling Modifier Studying hard for SAT, Mike's goal is to apply for a medical school. Studying hard for SAT, Mike wants to apply for a medical school.  

Tip 3: Be Clear

(Không gây ra hiểu lầm khi dùng từ)

#IncorrectCorrect
Ambiguous In the newspaper, they say that few people did it. In the newspaper, the reporter says that few people voted
Redundancy  Some bacteria can be useful and beneficial for our health. Some bacteria can be beneficial for our health. 

Average GRE Scores

 • Harvard-56a9465e5f9b58b7d0f9d7f0

Campus giới thiệu điểm GRE trung bình tại một số trường công lập hàng đầu của Mỹ. Các chương trình sau đại học về kỹ thuật hoặc máy tính thường yêu cầu điểm GRE phần Quantitative trung bình từ 165 điểm trở lên. Còn các ngành khoa học xã hội hoặc giáo dục lại yêu cầu điểm GRE Verbal khá cao từ 155 hoặc hơn.

University of California - Berkeley:

Engineering:

 • Quantitative: 165

Education:

 • Verbal: 149
 • Quantitative: 155

University of California - LA:

Engineering:

 • Quantitative: 162

Education:

 • Verbal: 155
 • Quantitative: 146

University of Virginia:

Engineering:

 • Quantitative: 160

Education

 • Verbal: 160
 • Quantitative: 164

University of Michigan – Ann Arbor:

Engineering:

 • Quantitative: 161

Education

 • Verbal: NA
 • Quantitative: NA

University of North Carolina – Chapel Hill:

Engineering:

 • Quantitative: 160

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 148

College of William and Mary:

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 149

University of Illinois – Urbana/Champaign:

Engineering:

Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 160

University of Wisconsin – Madison:

Engineering:

 • Quantitative: 168

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 149

University of Washington:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 147

Pennsylvania State:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 154
 • Quantitative: 145

University of Florida:

Engineering:

 • Quantitative: 169

Education

 • Verbal: 155
 • Quantitative: 155

University of Texas – Austin:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 152

Georgia Institute of Technology:

Engineering:

 • Quantitative: 164

Ohio State University:

Engineering:

 • Quantitative: 169

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 151

Texas A&M:

Engineering:

 • Quantitative: 163

How to take good notes

 • toefl-propell-workshop-header-graphic
 • img_2-900×444

Kỹ năng ghi chép và tóm tắt là một kỹ năng quan trọng bạn cần cho phần Listening, Speaking, và Writing của bài thi TOEFL iBT.

Ở mỗi phần thi mà Listening được yêu cầu, bạn chỉ được nghe một lần duy nhất. Sau đó bạn phải

 • Trả lời câu hỏi về những gì bạn đã nghe (Listening section)
 • Nói về những gì bạn đã nghe (Speaking section)
 • Hoặc viết một bài luận dựa theo những gì bạn đã nghe (Writing section)

Bởi vậy bạn cần ghi chép và tóm tắt thông tin tốt. Những bạn có kỹ năng ghi chép tốt sẽ có điểm TOEFL cao hơn.

Đây là kỹ năng bạn cần rất nhiều luyện tập.

 • Không cố gắng ghi lại tất cả hoặc bất cứ những gì bạn nghe. Chỉ ghi lại những thông tin cần thiết có thể sau đó sẽ giúp bạn hiểu bài giảng.
 • Sử dụng ký hiệu hoặc chữ viết tắt. Việc này giúp bạn ghi chép nhanh hơn rất nhiều.
 • Thực hành, thực hành, và thực hành. Bạn hãy bật một bài giảng tiếng Anh và sau đó tóm tắt nó nhiều lần. Dần dần bạn sẽ có tốc độ và sự chính xác cần thiết để đạt điểm TOEFL cao như mong đợi.

Một cách để viết tắt là chỉ viết phần đầu của một từ. Ví dụ:

pol - politics
gov - government
subj - subject
info - information
intro - introduction

Đôi khi việc thêm vào ký tự cuối cùng cũng có thể có ích để giúp bạn nhớ từ đó khi viết tắt.

govt - government
gov't - government
interl - international
inter'l - international

Kinh nghiệm học GMAT

GMAT là một kỳ thi bắt buộc nếu bạn muốn xin học cao học MBA hoặc Finance tại Mỹ, Canada, hoặc châu Âu. GMAT không phải là bài kiểm tra thông thường cho chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế. Vì vậy phần kiểm tra năng lực ngôn ngữ (Verbal) của GMAT đặc biệt…
Đọc tiếp

Recent Comments by Admin

No comments by Admin yet.