Data Insights của GMAT Focus Edition

  • Data Insights

Phần Data Insights của GMAT Focus Edition bao gồm 20 câu hỏi yêu cầu thí sinh đánh giá mối quan hệ giữa các nguồn và loại thông tin khác nhau, bao gồm đồ họa, số và ngôn ngữ. Các câu hỏi trong phần này có thể liên quan đến tính toán toán học, phân tích dữ liệu, lý luận bằng lời nói hoặc kết hợp cả ba. Để hỗ trợ các thí sinh trong nhiệm vụ của họ, một máy tính trên màn hình chỉ có sẵn để sử dụng trong phần này.

Data Insights sử dụng các loại câu hỏi IR và Data Sufficiency để đo lường khía cạnh hiểu biết về dữ liệu và kỹ thuật số mới được hiệu chỉnh – một trong những kỹ năng phù hợp và được yêu cầu nhiều nhất trong doanh nghiệp hiện nay.

Phần Thông tin chi tiết về dữ liệu bao gồm các loại câu hỏi khác nhau, mỗi loại được thiết kế để đánh giá các kỹ năng cụ thể:

Mức độ đầy đủ của dữ liệu: Kiểm tra khả năng phân tích một vấn đề định lượng của bạn và xác định xem dữ liệu có sẵn có đủ để giải quyết vấn đề đó hay không.
Suy luận đa nguồn: Đánh giá khả năng phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn của bạn và xác định sự khác biệt hoặc rút ra suy luận về mức độ liên quan của các điểm dữ liệu cụ thể.
Phân tích Bảng: Đo lường mức độ thành thạo của bạn trong việc phân tích và sắp xếp dữ liệu được trình bày ở định dạng bảng.
Diễn giải đồ họa: Đánh giá khả năng của bạn trong việc diễn giải dữ liệu đồ họa, suy luận và nhận ra mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau.
Phân Tích Hai Phần: Đánh giá khả năng của bạn trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các kỹ thuật lập luận định lượng hoặc bằng lời nói.