GMAT Focus có dễ hơn

  • Focus Edition

GMAC gọi GMAT Focus Edition là “hiệu quả hơn” và “tập trung hơn” vào các kỹ năng kinh doanh có liên quan so với GMAT hiện tại. Và chúng ta có thể thấy rằng việc loại bỏ Hình học và Sửa lỗi câu làm giảm số lượng chủ đề xuất hiện trong GMAT. Vì vậy, có thể giảm nội dung để luyện thi GMAT.

Việc chuyển Data Sufficiency sang phần Data Insights có thể sẽ không có tác động đáng kể đến những người làm bài kiểm tra. Họ sẽ vẫn cần tìm hiểu các khái niệm và chiến lược cần thiết để trả lời các câu hỏi về Tính đầy đủ của dữ liệu, những câu hỏi mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ không thay đổi nhiều nếu có.

Điều đó nói rằng, GMAC đã chỉ ra rằng GMAT Focus Edition sẽ kiểm tra các kỹ năng phân tích dữ liệu theo những cách mới. Thông tin đó có ý nghĩa gì về phần Thông tin chi tiết về dữ liệu và liệu các câu hỏi của nó có giống với các câu hỏi về Lý luận tích hợp hay không vẫn còn phải xem.

Nhìn chung, ngay cả khi có những thay đổi, GMAT Focus Edition không trở nên dễ hơn và việc chuẩn bị cho GMAT vẫn sẽ cần một lượng thời gian, tâm huyết và năng lượng đáng kể.