Lệ phí thi GMAT

  • GMAT fees
GMAT Exam  $250
Gửi thêm điểm GMAT (Additional Score Report)
 $35 each
Chấm lại điểm bài luận (AWA Essay Rescoring)
 $45
Đăng ký lại ngày thi (Reschedule Fees)
60 ngày trở lên trước ngày thi $50
Từ 15-60 ngày trước ngày thi $100
14 ngày hoặc ít hơn trước ngày thi $150
Hủy đăng ký thi GMAT (Cancellation Fees*)
Hơn 60 ngày trước ngày thi Hoàn tiền $100
Từ 15 đến 60 ngày trước ngày thi Hoàn tiền $75
14 ngày hoặc ít hơn Hoàn tiền $50