Những phần không còn trong GMAT Focus

  • GMAT Focus

Sau đây là nội dung thay đổi trong phần Quant và Verbal:

1. Phần GMAT Verbal:

  • Phần Verbal hiện chỉ bao gồm các câu hỏi về Reading và Critical Reasoning.
  • Các câu hỏi Sentence Correction đã bị xóa.
  • Mục đích là để đánh giá hiệu quả khả năng hiểu, phân tích và suy luận của học sinh.
  • Số lượng câu hỏi trong phần Verbal đã giảm từ 36 xuống còn 23.

2. Phần GMAT Quant:

  • Phần Quant hiện chỉ có các câu hỏi Problem Solving.
  • Các câu hỏi về Data Sufficiency đã được chuyển sang phần Data Insights mới được giới thiệu.
  • Phần Hình học không còn được kiểm tra trong phần Định lượng.
  • Trọng tâm của phần là về số học và đại số.
  • Số lượng câu hỏi trong phần Định lượng đã giảm xuống còn 21, tất cả đều dựa trên cách giải quyết vấn đề.