Average GRE Scores

 • Harvard-56a9465e5f9b58b7d0f9d7f0

Campus giới thiệu điểm GRE trung bình tại một số trường công lập hàng đầu của Mỹ. Các chương trình sau đại học về kỹ thuật hoặc máy tính thường yêu cầu điểm GRE phần Quantitative trung bình từ 165 điểm trở lên. Còn các ngành khoa học xã hội hoặc giáo dục lại yêu cầu điểm GRE Verbal khá cao từ 155 hoặc hơn.

University of California - Berkeley:

Engineering:

 • Quantitative: 165

Education:

 • Verbal: 149
 • Quantitative: 155

University of California - LA:

Engineering:

 • Quantitative: 162

Education:

 • Verbal: 155
 • Quantitative: 146

University of Virginia:

Engineering:

 • Quantitative: 160

Education

 • Verbal: 160
 • Quantitative: 164

University of Michigan – Ann Arbor:

Engineering:

 • Quantitative: 161

Education

 • Verbal: NA
 • Quantitative: NA

University of North Carolina – Chapel Hill:

Engineering:

 • Quantitative: 160

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 148

College of William and Mary:

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 149

University of Illinois – Urbana/Champaign:

Engineering:

Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 160

University of Wisconsin – Madison:

Engineering:

 • Quantitative: 168

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 149

University of Washington:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 147

Pennsylvania State:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 154
 • Quantitative: 145

University of Florida:

Engineering:

 • Quantitative: 169

Education

 • Verbal: 155
 • Quantitative: 155

University of Texas – Austin:

Engineering:

 • Quantitative: 170

Education

 • Verbal: 158
 • Quantitative: 152

Georgia Institute of Technology:

Engineering:

 • Quantitative: 164

Ohio State University:

Engineering:

 • Quantitative: 169

Education

 • Verbal: 156
 • Quantitative: 151

Texas A&M:

Engineering:

 • Quantitative: 163