Vai trò của điểm GRE

  • GRE Importance

Tại sao điểm GRE lại quan trọng?

1. Tiêu chí tuyển sinh
Điểm GRE phục vụ như một yếu tố quan trọng của quá trình nhập học cho các chương trình sau đại học khác nhau. Mặc dù nó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng nó cung cấp một thước đo khách quan về trình độ học vấn của ứng viên và khả năng thành công trong chương trình sau đại học.

2. So sánh giữa các ứng viên
Khi các trường đại học nhận được nhiều đơn đăng ký, điểm GRE giúp họ so sánh các ứng viên một cách công bằng giữa các nền giáo dục và tổ chức giáo dục khác nhau. Đánh giá chuẩn hóa này giảm thiểu ảnh hưởng của các hệ thống chấm điểm khác nhau.

3. Cơ hội học bổng và tài trợ
Nhiều trường đại học và chương trình sử dụng điểm GRE để hỗ trợ ứng viên xin học bổng, trợ lý hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Điểm GRE tốt có thể nâng cao cơ hội nhận tài trợ của bạn.