Cấu trúc bài thi Digital SAT

  • Digita SAT Structure

Bài thi Digital SAT bao gồm hai phần chính: phần Reading & Writing và phần Math. Phần Reading và Writing bao gồm hai mô-đun với 20 câu hỏi, mỗi mô-đun có thời gian 30 phút. Phần Math cũng bao gồm hai mô-đun với 20 câu hỏi, mỗi mô-đun kéo dài 35 phút.

1. Nội dung của phần thi Reading và Writing

Các câu hỏi trong phần Đọc và Viết thuộc một trong bốn lĩnh vực nội dung:

Craft and Structure: Tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết về khả năng hiểu, từ vựng, phân tích, tổng hợp, lý luận để hiểu và sử dụng các từ và cụm từ có tính hữu ích cao trong ngữ cảnh, đánh giá văn bản một cách hùng biện và tạo mối liên hệ giữa các văn bản liên quan đến chủ đề.

Information and Ideas: Đánh giá các kỹ năng và kiến ​​thức về hiểu, phân tích và lý luận cũng như khả năng xác định, diễn giải, đánh giá và tích hợp thông tin cũng như ý tưởng từ văn bản và đồ họa thông tin (bảng, biểu đồ thanh và biểu đồ đường)

Standard English Conventions: Đánh giá khả năng chỉnh sửa văn bản để phù hợp với các quy ước cốt lõi về cấu trúc câu, cách sử dụng và dấu câu tiếng Anh tiêu chuẩn

Expression of Ideas: Đánh giá khả năng sửa đổi văn bản để nâng cao hiệu quả của cách diễn đạt bằng văn bản và đáp ứng các mục tiêu tu từ cụ thể.

2. Nội dung phần Toán SAT

Các câu hỏi trong phần Toán thuộc một trong 4 lĩnh vực nội dung:

Algebra: Kiểm tra kỹ năng phân tích, giải và tạo ra các phương trình tuyến tính và bất phương trình cũng như giải các phương trình và hệ phương trình bằng nhiều kỹ thuật khác nhau.

Advanced Math: Đánh giá kiến ​​thức và năng lực quan trọng để tiến tới các khóa học toán nâng cao hơn, bao gồm thể hiện sự hiểu biết về giá trị tuyệt đối, phương trình bậc hai, hàm mũ, đa thức, hữu tỉ, căn thức và các phương trình phi tuyến khác.

Problem-Solving and Data Analysis: Phân tích khả năng áp dụng lý luận định lượng về tỷ lệ, tỷ lệ và mối quan hệ tỷ lệ; hiểu và áp dụng đơn giá; và phân tích và giải thích dữ liệu một và hai biến.

Geometry and Trigonometry: Tập trung vào các khái niệm liên quan đến diện tích và thể tích; góc, hình tam giác, lượng giác; và vòng tròn.