How to take good notes

  • toefl-propell-workshop-header-graphic
  • img_2-900×444

Kỹ năng ghi chép và tóm tắt là một kỹ năng quan trọng bạn cần cho phần Listening, Speaking, và Writing của bài thi TOEFL iBT.

Ở mỗi phần thi mà Listening được yêu cầu, bạn chỉ được nghe một lần duy nhất. Sau đó bạn phải

  • Trả lời câu hỏi về những gì bạn đã nghe (Listening section)
  • Nói về những gì bạn đã nghe (Speaking section)
  • Hoặc viết một bài luận dựa theo những gì bạn đã nghe (Writing section)

Bởi vậy bạn cần ghi chép và tóm tắt thông tin tốt. Những bạn có kỹ năng ghi chép tốt sẽ có điểm TOEFL cao hơn.

Đây là kỹ năng bạn cần rất nhiều luyện tập.

  • Không cố gắng ghi lại tất cả hoặc bất cứ những gì bạn nghe. Chỉ ghi lại những thông tin cần thiết có thể sau đó sẽ giúp bạn hiểu bài giảng.
  • Sử dụng ký hiệu hoặc chữ viết tắt. Việc này giúp bạn ghi chép nhanh hơn rất nhiều.
  • Thực hành, thực hành, và thực hành. Bạn hãy bật một bài giảng tiếng Anh và sau đó tóm tắt nó nhiều lần. Dần dần bạn sẽ có tốc độ và sự chính xác cần thiết để đạt điểm TOEFL cao như mong đợi.

Một cách để viết tắt là chỉ viết phần đầu của một từ. Ví dụ:

pol - politics
gov - government
subj - subject
info - information
intro - introduction

Đôi khi việc thêm vào ký tự cuối cùng cũng có thể có ích để giúp bạn nhớ từ đó khi viết tắt.

govt - government
gov't - government
interl - international
inter'l - international